1 maj 2008

Christian Nettelbladt (1696-1775) Professor i Greifswald, assessor i Wetzlar

(26 sidor)

Christian Nettelbladt var på sin tid en känd rättslärd vars gärning omtalades i många dåtida uppslagsverk. Med tiden bleknar minnet och i nutida uppslags­verk, t.ex. i National­encyklopedin, är han inte omnämnd. En kort men bra sam­manfattning av hans karriär finns i Nordisk Familjebok från 1913:
Nettelbla, Christian von, friherre, historiker, jurist, f. 2 okt. 1696 i Stockholm, d. 20 aug. 1775 i Wetzlar, son till en ansedd tysk köpman, blev 1714 student i Uppsala och vistades sedermera vid åtskilliga tyska högskolor till 1720. Han blev s. å. kanslist vid en beskickning till Braunschweig, for därifrån till Hamburg och Greifswald, där han 1724 utnämndes till juris professor, oaktat ej föreslagen. S. å. tog han juridisk grad i Groningen, varpå han tillträdde sin professur. 1740 "presenterades" han till assessor i Rikskammarrätten i Wetzlar, vilken befattning han tillträdde 1743. Av kejsaren adlades han 1746 och upphöjdes 1762 till romersk riksfriherre (han hette förut Nettelbladt). Vid en visitation 1774 blev han avsatt. Anledningen är ej fullt känd. Enligt en vidlyftig defensionsskrift beskylldes han för försummelse av ämbetsplikt, mutor och respektvidrigt upp­förande mot visitatorerna. N. var en mycket alsterrik författare och kompilator, men hans skrifter ha hemfallit åt glömskan, om man undantar hans vidlyftiga Schwedische bibliothek (5 "stycken", 1728-36), som innehåller översättningar av handlingar rörande svenska historien.”
Christian Nettelbladt var mycket intelligent, kunnig och arbetsam. Han var en oerhört produktiv författare och en mycket stor boksamlare. Men han var en ytterligt besvärlig person som inte kunde samarbeta och som blev ovän med de flesta. I dag skulle man beteckna honom som en arbetsnarkoman och besserwisser.
Släktskriften beskriver både hans officiella och hans verkliga liv.
Christian Nettelbladt är min farfars farfars farfars bror.